hvad_siger

Hvad siger loven?

Ifølge dansk ret skal ingen almindelige pensionsordninger deles ved en skilsmisse. Hver person beholder sin egen pensionsopsparing – dette er den klare hovedregel.

"Ekstra" pensioner skal deles

Kun hvis ens ægtefælle har oprettet en "ekstraordinær" pension ved siden af sin almindelige pension, kan deling af den "ekstra" opsparing komme på tale. Det forudsætter dog, at det kan afgøres, hvilken andel af de samlede pensioner, der er "almindelig" og hvilken andel, der er "ekstra", hvilket har vist sig vanskeligt at fastlægge i praksis. Desuden skal ægteskabet have varet i minimum 5 år før deling er muligt.

Hvis det er den pensionsmæssigt fattigste ægtefælle, der har oprettet en ekstra pension, for at komme op på niveau med sin ægtefælles større pensionsopsparing, skal den ekstra pension dog ikke deles.

Med andre ord: Medmindre man med sin ægtefælle har oprettet en ægtepagt om pensionsdeling, vil man kun rent undtagelsesvis være berettiget til at få del i sin ægtefælles pensionsopsparing ved en skilsmisse.

Du kan læse mere om andre ægtepars begrundelse for at oprette ægtepagt her.

Kompensationsreglerne

Selvom pensioner ikke skal deles, giver loven mulighed for, at den pensionsmæssigt svagest stillede ægtefælle (typisk hustruen!) kan få et mindre kontant beløb i kompensation. Dette er muligt, hvis hun enten har sat sin egen karriere (og pensionsopsparing) på standby af hensyn til børn og familie (fællesskabskompensation, jf. ÆFL § 44), eller parforholdet har varet i over 15 år (rimelighedskompensation, jf. ÆFL § 45).

Hvis man har et ønske om at få kompensation for sin ægtefælles større pensionsopsparing, er det i praksis næppe fornuftigt at satse på, at lovens almindelige regler vil sikre en fair kompensation: I de år der er gået siden loven trådte i kraft den 1.1.2007, er over 100.000 danskere blevet skilt, men at dømme efter antallet af retssager/domme og en rundspørge blandt landets familieadvokater, er der givet kompensation til hustruen i under en håndfuld sager indtil nu.

Dette skyldes muligvis, at når man læser reglerne om kompensation mere grundigt, opdager man, at de er formuleret således, at der skal foretages komplicerede beregninger og overholdes en række begrænsninger for kompensationens størrelse.

"Det er er nærmest umuligt for parter og advokater at finde ud af, om den lange række betingelser er opfyldt, fordi det kræver en højere aktuareksamen suppleret med udtalt anvendelse af gætterier og regneark"

 Citat: Dr. jur. Linda Nielsen, professor i familieret, Københavns Universitet

Selv for erfarne familieadvokater er det oftest vanskeligt at forudsige, om hustruen ville vinde en sag om kompensation eller ej – og hvad kompensationen ville udgøre i kroner og øre. Denne usikkerhed er formentlig medvirkende til, at kun få retssager om kompensation bliver anlagt.

Med andre ord: Der er i lovgivningen en lang række "benspænd" for, at økonomisk kompensation til hustruen kan komme på tale.

Du kan her læse mere om, hvad I kan gøre, hvis I ønsker en anden ordning end lovens standardregler.

Læs flere detaljer om reglerne

For de særligt interesserede er reglerne, undtagelserne og lovens forarbejder beskrevet mere indgående nedenfor – oversigter kan læses som PDF-fil


Oversigt over reglerne om deling af pensionsordning i lov nr. 548 af 01.01.2018

Hovedregel:

Pensionsordninger skal ikke deles ved separation, skilsmisse eller bosondring.
Se en uddybende oversigt over rimelige og urimelige pensioner

Undtagelse 1 

"Ekstra" pensionsordninger ("urimelige" pensioner) skal dog deles, hvis ægteskabet har varet mere end 5 år, jfr. ÆFL § 34, medmindre pensionsordningen ved ægtepagt er gjort til særeje, jfr. ÆFL § 13. Se en uddybende oversigt over rimelige og urimelige pensioner

Undtagelse 2

Mulighed for fællesskabskompensation, jfr. ÆFL § 44, medmindre pensionsordningen ved ægtepagt er gjort til særeje, jfr. ÆFL § 13. Se en uddybende oversigt om fællesskabskompensation

Undtagelse 3

Mulighed for rimelighedskompensation, hvis ægteskabet har varet mere end 15 år, jfr. ÆFL § 45, medmindre pensionsordningen ved ægtepagt er gjort til særeje, jfr. ÆFL § 13. Se en uddybende oversigt om rimelighedskompensation

Undtagelse 4

Parterne har oprettet ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner m.v. skal deles ved separation eller skilsmisse, jfr. ÆFL § 15. Denne ægtepagt kan bestilles via Vores Pension.

Hvad med dødsfald?

  • Pensionsordninger og lignende rettigheder skal ikke deles ved den anden ægtefælles død, jfr. ÆFL § 51, nr. 5, men udbetales til den begunstigede
  • Dette gælder både rimelige og urimelige pensionsordninger og uanset ægteskabets varighed.
  • Førstafdødes arvinger kan ikke rejse krav om fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation.
  • Parterne kan ikke oprette ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner m.v. skal deles ved død.

Lovens ikrafttræden

Loven er ifølge § 5 i lov nr. 483 af 07.06.2006 trådt i kraft den 1. januar 2007 og finder anvendelse på separationer, skilsmisser og dødsfald, der meddeles eller indtræder efter lovens ikrafttræden. Dette gælder dog ikke ved separation og skilsmisse, hvis sagen er anlagt ved retten eller ansøgning er indgivet til Familieretshuset inden den 1. januar 2007. D. 1. januar 2018 blev reglerne om pensioner videreført i en ny lov - Ægtefælleloven.

Vil du læse flere detaljer om beskatning af pensioner, kan du læse/udskrive denne oversigt over beskatning af pensioner.

tilbage