aegtepagtDe fire typer ægtepagt

Når man bestiller en ægtepagt om pensionsdeling hos Vores Pension, skræddersys den til ens ønsker af en erfaren advokat.

Generelt er der fire hovedkategorier af ægtepagter i relation til pensioners deling:

1: Ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner
2: Ægtepagt om deling af overskydende kapital- og ratepensioner
3: Ægtepagt om særeje som kompensation for den andens pensioner
4: Ægtepagt om deling af konkrete pensionsordninger

De to førstnævnte ægtepagter kan bestilles via spørgeskemaet her på siden til en fast pris kr. 3.250. De to sidstnævnte kræver større individuel tilpasning, og kan ikke udfærdiges via Vores Pension. De kan dog godt udfærdiges online via vores søstersite MinAdvokat.dk.

Du kan sende en e-mail til Vores Pension med en beskrivelse af jeres pensioner, hvis du er i tvivl om, hvilken ægtepagt, du bør vælge.

Ordliste

Kapitalpension/alderspension: Pension, der udbetales som et engangsbeløb. Beløbet kan senest udbetales, når man er 75 år.

Ratepension: Pension, der udbetales i månedlige portioner/rater i en afgrænset periode på (mindst) 10 år, hvorefter den ophører.

Rentepension: Pension, der udbetales løbende resten af livet, uanset hvor gammel man bliver. Tjenestemandspensioner, ATP, overlevelsesrenter og livrenter er typiske eksempler på løbende, livsbetingede rentepensioner.


1) Ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner

fig_1

Denne type ægtepagt er en aftale om, at man deler alle kapital- og ratepensioner i tilfælde af separation/skilsmisse.

Vær opmærksom på, at man ikke må aftale deling af eventuelle rentepensioner med livsvarige ydelser.

Ægtepagten er derfor velegnet, såfremt I begge udelukkende har kapital- og ratepensioner og I ønsker at dele dem alle ligeligt. Her kan du bestille en ægtepagt.

Brugbar hvis:

Mindre brugbar hvis:

 • I begge udelukkende har pensioner af typen ratepensioner og kapitalpension
 • En eller begge af jer har livsvarige rentepensioner, som I ønsker at holde udenfor – kun kapital- og ratepensioner skal indgå i opgørelsen af, hvad der skal deles
 • En af jer har livsvarige rentepensioner. Aftaler I deling af kapital- og ratepensioner, vil den af jer, der også har en rentepension få en økonomisk fordel
 • I begge har livsvarige rentepensioner, som ikke er lige store

2) Ægtepagt om deling af overskydende kapital- og ratepensioner

fig_2

Denne type ægtepagt indebærer, at pensionerne ligedeles i det omfang, værdien af den ene ægtefælles samlede pensionsordninger overstiger den anden ægtefælles.

Der er ikke tale om direkte deling af de livsvarige rentepensioner, da der ikke er lovgivningsmæssig mulighed for dette. Rentepensionerne skal blot indgå ved beregningen af, i hvilket omfang den andens rate- og kapitalpensioner skal deles.

Ægtepagten er velegnet, hvis den ene af jer eksempelvis har rentepensioner med løbende livsvarige ydelser, mens den anden har kapital- og ratepensioner, hvis værdi utvivlsomt overstiger værdien af rentepensionerne. Her kan du bestille en ægtepagt.

Brugbar hvis:

Mindre brugbar hvis:

 • I begge udelukkende har pensioner af typen ratepensioner og kapitalpensioner.
 • En af jer har livsvarige rentepensioner - men den anden har utvivlsomt større kapital- og ratepensioner.
 • I har begge livsvarige rentepensioner - men den af jer, der har den mindste livsvarige rentepension, har også kapital- og ratepensioner, der utvivlsomt har større værdi end forskellen mellem jeres livsvarige pensioner.
 • I begge udelukkende har livsvarige rentepensioner.
 • Den af jer, der har den største kapitalpension/ratepension også er den person, der har den utvivlsomt største livsvarige rentepension.

3) Ægtepagt om særeje som kompensation for den andens pensioner

Denne type ægtepagt er en aftale om, at den ene part (eksempelvis hustruen) skal have visse aktiver som sit særeje i tilfælde af skilsmisse. Værdien af særejet skal svare til værdien af mandens livsvarige rentepensioner. Derved kan hver part holde nogenlunde lige store værdier udenfor deling ved skilsmisse - og står lige økonomisk.

Eksempel: Manden har en livsvarig rentepension på 600.000 kr. Hustruen har ingen rate- eller kapitalpensioner af tilsvarende eller større værdi, men er tinglyst som medejer af det fælles hjem, hvor der er en anslået friværdi på 2 mio. kr.

Ægtefællerne aftaler i en ægtepagt, at hustruen får særeje om de første 600.000 kr. af sin halvpart af friværdien i huset.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det ikke er muligt at opnå præcis økonomisk ligestilling med denne type ægtepagt - dertil er det for vanskeligt at opgøre den præcise nutidsværdi efter skat af en livsvarig rentepension. Der indgår adskillige ubekendte momenter - eksempelvis forventet udbetalingsperiode og forventet skat ved udbetaling.

Der vil altså fortsat være forskel i værdierne, der holdes udenfor deling - dog vil forskellen være mindre end hvis der ikke oprettes ægtepagt om særeje.

Ægtepagter om særeje kan ikke oprettes via spørgeskemaet på Vores Pension. Oprettelse kan i stedet ske via vores søstersite MinAdvokat.dk, hvor der findes et mere avanceret spørgeprogram til afklaring af ønsker.

Brugbar hvis:

Mindre brugbar hvis:

 • Den af jer, der har den største kapitalpension/ratepension også er den person, der har den utvivlsomt største livsvarige rentepension.
 • I begge udelukkende har livsvarige rentepensioner, som ikke er lige store.
 • I ikke har øvrige aktiver af samme eller større værdi end værdien af den livsvarige rentepension.
 • I ønsker præcis økonomisk ligestilling ved evt. separation/skilsmisse - ægtepagten baseres på skøn over rentepensionens anslåede nutidsværdi efter skat.

4) Ægtepagt om deling af konkrete pensionsordninger

Denne type ægtepagt er en aftale om, at bestemte af jeres kapital- og ratepensioner skal deles. Også jeres SP-pensioner (særlig pensionsopsparing), selvpensioneringskonti, indeksordninger, der er tegnede som rateordninger, og indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan indgå i deling.

Eksempel: Manden har en ratepension på 600.000 kr. og en kapitalpension på 200.000 kr. Hustruen har en ratepension på 600.000 kr.

Ægtefællerne aftaler i en ægtepagt, at mandens kapitalpension skal deles i tilfælde af separation/skilsmisse. De øvrige pensioner omtales ikke.

Aftalen om deling gælder også fremtidige indskud på de konkrete pensionsordninger, indtægterne af pensionsordningerne, samt udbetalingerne fra disse, uanset hvornår udbetalingerne er sket, samt hvad der måtte træde i stedet for de udbetalte beløb.

Ægtepagter om deling af konkrete pensionsordninger kan ikke oprettes via spørgeskemaet på Vores Pension. Oprettelse kan i stedet ske via vores søstersite MinAdvokat.dk, hvor der findes et mere avanceret spørgeprogram til afklaring af ønsker.

Brugbar hvis:

Mindre brugbar hvis:

 • I kun ønsker at dele nogle af jeres kapital- eller ratepensionskonti - ikke dem alle.
 • I begge udelukkende har livsvarige rentepensioner.
 • I ønsker deling af samtlige jeres pensioner.

Er I i tvivl om, hvilken type ægtepagt, I skal oprette?

Såfremt I er i tvivl om, hvorvidt jeres ønsker om deling af pensionsordninger ”passer til” en af de fire ægtepagtstyper, der er nævnt ovenfor, er I velkomne til at ringe eller sende en e-mail til Vores Pension.

tilbage